รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1777
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     2-2549
  ผู้บริจาค     คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  วันที่บริจาค     11 ธ.ค. 50  
  รายการ     รายงานประจำปี 2549 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.