รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1775
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     1 กษ 2509
  ผู้บริจาค     คุณสุภาณี อรรถจินดา
  วันที่บริจาค     29 มี.ค. 50  
  รายการ     หนังสือเกษตรบัณฑิต รุ่นที่ 21/2509  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.