รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1774
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-477
  ผู้บริจาค     กองแผนงาน
  วันที่บริจาค     29 มี.ค. 50  
  รายการ     หนังสืออาคารเทพศาสตร์สถิตย์  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.