รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1762
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-37
  ผู้บริจาค     สำนักหอสมุด มก.
  วันที่บริจาค     8 มกราคม 2550  
  รายการ     พระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.