รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1761
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-57
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     8 มกราคม 2550  
  รายการ     CD งานกตัญญุตาปูชนียบุคคล 1 ธ.ค. ๒๕๔๙  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.