รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1759
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     2-2548
  ผู้บริจาค     มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
  วันที่บริจาค     8 มกราคม 2550  
  รายการ     หนังสือรายงานประจำปี 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 มิถุนายน 2548-31 พฤษภาคม 2549  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.