รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1758
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-475
  ผู้บริจาค     กองการเจ้าหน้าที่
  วันที่บริจาค     8 มกราคม 2550  
  รายการ     เอกสาร รายงานผลการดำเนินงาน การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดือน มกราคม-มิถุนายน 2549  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.