รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1753
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-56
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     9 ต.ค. 49  
  รายการ     CD 60 ปีชีวิตและผลงาน รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1701-1800/1753.docclose windows.