รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1752
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-472
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     9 ต.ค. 49  
  รายการ     หนังสือ งานเพื่ออุทิศ..ทศวรรษแรก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.