รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1747
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-470
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     27 ก.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ 60 ปี ชีวิต ประสบการณ์ความทรงจำ กรกฎาคม 2549 รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.