รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1746
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-469
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     27 ก.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ ธมม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.