รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1736
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-463
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     27 ก.ย. 49  
  รายการ     สูจิบัตรหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 60 ปี  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1701-1800/1736.doc



close windows.