รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1731
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-458
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     27 ก.ย. 49  
  รายการ     เอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันนี้ มกราคม 2546  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.