รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1728
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-455
  ผู้บริจาค     คุณจันทนา
  วันที่บริจาค     27 ก.ย. 49  
  รายการ     สำเนาหนังสือ ศิษย์ มก. 14 ครบ 50 ปี 14 กันยายน 2547  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.