รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1727
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-454
  ผู้บริจาค     คุณจันทนา
  วันที่บริจาค     27 ก.ย. 49  
  รายการ     หนังสือคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ERM  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.