รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1722
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-451
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     27 ก.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ การบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบ 4 ปี (8 มิถุนายน 2545-7 มิถุนายน 2549)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.