รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1720
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-449
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     27 ก.ย. 49  
  รายการ     หนังสือผลการดำเนินงานจตุวรรษ (14 มิถุนายน 2545-13 มิถุนายน 2549) สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.