รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1718
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-447
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     27 ก.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ ผลงานกับชีวิตที่พอเพียง ของรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.