รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1715
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-444
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     28 ส.ค.49  
  รายการ     รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2539-2546  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1701-1800/1715.docclose windows.