รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1714
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-443
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     28 ส.ค.49  
  รายการ     หนังสือ ผลการดำเนินงาน โครงการจัดตั้ง 3 วิทยาเขต (กระบี่-ลพบุรี-สุพรรณบุรี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.