รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0171
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0171/2545
  ผู้บริจาค     คุณเสริมสุข ลิ่วลม
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     สมุดลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย เนื่องในวโรกาสเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 1  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.