รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0170
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     14-2
  ผู้บริจาค     คุณเสริมสุข ลิ่วลม
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     ใบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แด่ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2526  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.