รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1697
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-429
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     28 ส.ค.49  
  รายการ     เอกสารการประชุมสัมมนาอาจารย์และบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในปีแห่งการพัฒนาคุณภาพและการจัดการวิชาการ เรื่อง การปรับตัวของคณาจารย์เพื่อรับงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.