รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1695
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-427
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     28 ส.ค.49  
  รายการ     เอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันนี้ ปีการศึกษา 2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.