รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1693
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-153
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     28 ส.ค.49  
  รายการ     แผ่นพับ นโยบายและแนวทางบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2545-2549  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.