รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1690
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-423
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     28 ส.ค.49  
  รายการ     เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โครงการมองอนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.