รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1681
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-414
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     28 ส.ค.49  
  รายการ     รายงานผลการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน ของสำนัก สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2546 สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.