รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1680
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-413
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     28 ส.ค.49  
  รายการ     หนังสือคู่มือระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU.QA 2546  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.