รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0167
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     14-1
  ผู้บริจาค     คุณเสริมสุข ลิ่วลม
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     ใบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แด่ เจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินเบอระ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.