รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1660
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-396
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     28 ส.ค.49  
  รายการ     แผ่นพับ พิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔ รอบ พระชันษา จุฬาภรณ์” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.