รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1645
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-381
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     28 ส.ค.49  
  รายการ     หนังสือ คู่มือนิสิต โครงการบัณฑิตยุคใหม่ (กิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.