รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0164
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     VDO-3
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     เทปวิดีโอตามรอยพระยุคลบาทสู่เศรษฐกิจพอเพียง มิติใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำโดย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดือนกรกฏาคม 2544  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     101-200/0164.docclose windows.