รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1631
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-370
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     28 ส.ค.49  
  รายการ     เอกสาร ปาฐกถาพิเศษ โครงการอบรมอาจารย์ เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต”  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.