รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0163
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     VDO-2
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     เทปวิดีโอสารคดีพิเศษเนื่องในวโรกาสทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรเขตร้อน) แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร วันที่ 18 กรกฎาคม 2545  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     101-200/0163.doc



close windows.