รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1622
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-361
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     28 ส.ค.49  
  รายการ     หนังสือ ชีวิตที่สมบูรณ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.