รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0162
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     VDO-1
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     เทปวีดิทัศน์สดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ “พระผู้ทรงเอื้ออาทรต่อสรรพชีวิต”  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     101-200/0162.docclose windows.