รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1616
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1616/2549
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     29 มิ.ย. 49  
  รายการ     ของที่ระลึกจาก KUMAMOTO UNIVERSITY  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.