รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0161
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-13
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรางรับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (ภาษา) เมื่อปี พ.ศ. 2522  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.