รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1603
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1603/2549
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     29 มิ.ย. 49  
  รายการ     ธงที่ระลึก จาก University of Northern Colorado  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.