รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1601
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-54
  ผู้บริจาค     ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
  วันที่บริจาค     29 มิ.ย. 49  
  รายการ     CD ชีวิตน้องใหม่ ที่หอ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1601-1700/1601.docclose windows.