รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1596
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-354
  ผู้บริจาค     ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
  วันที่บริจาค     29 มิ.ย. 49  
  รายการ     รายงานสรุปผลการประเมิน คุณภาพภายนอกจากคณะผู้ประเมินภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1501-1600/1596.docclose windows.