รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1595
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-353
  ผู้บริจาค     ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
  วันที่บริจาค     29 มิ.ย. 49  
  รายการ     รายงานการวิเคราะห์ ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปี 2547  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1501-1600/1595.docclose windows.