รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1593
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-147
  ผู้บริจาค     ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
  วันที่บริจาค     29 มิ.ย. 49  
  รายการ     แบบแปลนอาคารที่ทำการงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.