รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0159
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-11
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     ภาพถ่ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม อารีกุล พ.ศ. 2529 – 2535  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.