รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1586
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2486
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     29 มิ.ย. 49  
  รายการ     สำเนาเอกสารพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.