รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1584
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-70
  ผู้บริจาค     คุณประดิษฐ์ ครุวัณณา
  วันที่บริจาค     29 มิ.ย. 49  
  รายการ     ภาพถ่าย อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (ตึกเก่า) หลังคณะเศรษฐศาสตร์  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.