รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1583
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-69
  ผู้บริจาค     คุณประพันธ์ โกยสมบูรณ์
  วันที่บริจาค     29 มิ.ย. 49  
  รายการ     ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     39  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.