รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1582
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-68
  ผู้บริจาค     ศ.ปวิณ ปุณศรี
  วันที่บริจาค     29 มิ.ย. 49  
  รายการ     ภาพถ่าย หอ 5ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.