รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0158
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-10
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     ภาพถ่ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ผศ.ดร. จงรัก ปรีชานนท์ พ.ศ. 2525 – 2529  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.