รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1572
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1572/2549
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     28 มิ.ย. 49  
  รายการ     ตะกร้าผักผลไม้ที่ระลึก  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.